Høyer Byg har en fastansat ingeniør, som udfører beregninger af stål- og trækonstruktioner. Hertil kommer behandling af byggeansøgning (myndighedsprojekt) samt varmetabsberegning og energiberegning.

Myndighedsprojekt
Når arbejdet omkring skitseprojektet ligger færdigt, og dermed de overordnede beslutninger om, hvordan byggeprojektet skal være, skal der udarbejdes et myndighedsprojekt. Alle om- og tilbygninger, hvor arealet til beboelse ændres, kræver en byggetilladelse. Derudover kan kommunen kræve, at der skal søges om byggetilladelse til byggeprojekter, der ændrer væsentligt på huset, f.eks. montering af altaner. Myndighedsprojektet beskriver projektet mere detaljeret med tegninger og tekst; Altså helt konkret, hvad der søges byggetilladelse til, og danner grundlag for en godkendelse af byggeriet hos kommunen. Det er kommunens tekniske forvaltning, der behandler indsendte byggesager og beslutter, om der kan gives byggetilladelse. Et myndighedsprojekt kan desuden bruges til at få et byggelån i banken.

Hvad skal der til:

 • Ansøgning underskrevet af ejer af ejendommen eller af ansøger, hvis fuldmagt fra ejer vedlægges
 • Ejers navn og adresse
 • Ansøgers navn og adresse (hvis ansøger ikke er ejer)
 • Matrikelnummer og adresse (på alle bilag)
 • Beregning af bebyggelsesprocent med oplysning om arealers størrelse
 • Evt. ansøgning om tilladelse efter anden lovgivning
 • Evt. ansøgning om dispensation
 • Oplysning om bygningers og friarealers anvendelse
 • Situationsplan – målsat og med samtlige bygninger, parkeringspladser og skelafstande indtegnet og med relevante koter (højder over Dansk Normal Nul)
 • Plantegninger – målsat og med angivelse af rumanvendelse
 • Snittegning – målsat og med angivelse af materialeoplysninger og U-værdier på terrændæk, ydervægge, etageadskillelse og tag
 • Facadetegninger – med indtegnede højdegrænseplaner
 • Redegørelse for rumventilation
 • Oplysninger om opvarmningsform og middel
 • Varmetabsberegninger/energiforbrug
 • Ind- og udvendige afløbstegninger, inkl. faldstammer, med angivelse af ledningsdimensioner og fald
 • Beregninger af bærende konstruktioner evt. underskrevet af anerkendt statiker
 • Redegørelse for brandforhold med angivelse af redningsåbninger
 • Oplysninger om adgangsforhold, hvoraf fremgår, hvordan tilgængelighedskravene er opfyldt
 • Tegninger i 2 eksemplarer
 • Evt. andre oplysninger, som er relevante for projektet.

Varmetabsberegning
I de senere år er der strammet meget op på kravene til boligers maksimale energiforbrug. Det betyder, at man for alle tilbygninger og større ombygninger skal kunne redegøre for isoleringsevnen på den ydre overflade samt bygningsskal (udvendig bygning), af en bygning. Hvis der forholdsvis enkelt kan redegøres for isoleringsevnen på dette område, vil en kort beskrivelse af konstruktionens opbygning og isoleringsevne (angivet som u-værdi) være tilstrækkelig.

 

Mange års erfaring inden for byggebranchen

Hos Høyer Byg tilbyder vi mange forskellige ydelser inden for byggebranchen. Vi kan bl.a. være behjælpelige med efterisoleringskifertagtegltagbetontagvinduer og meget mere.

Kontakt os i dag på telefon 46 14 12 66 eller mail Info@hoyer-byg.dk og hør nærmere.